Hörm?tli h?kiml?r, tibb universitenin t?l?b?l?ri, rezidentl?ri v? m?zunlar?!|Baku City Academy

X?b?rl?r

Hörm?tli h?kiml?r, tibb universitenin t?l?b?l?ri, rezidentl?ri v? m?zunlar?!

Almaniyada s?m?r?li ay keçirm?k fürs?tini qaç?rmay?n! Biz siz? Almaniyada tibbi alman dili kurslar? v? ?n yax?? klinikalarda t?crüb? keçm?k imkan? t?klif edirik.

Diqq?t: M?rk?zimizd? B1 s?viyy?sini müv?ff?qiyy?tl? bitir?n t?l?b?l?rimiz alman klinikalar?ndan Hospitasiya d?v?tini tamamil? ÖD?N??S?Z alacaqlar.

Bundan ?lav? bizim kurslarda h?r h?ft? tibbi terminologiya d?rsl?ri keçirilir. Bizim intensiv v? s?rf tibbi mövzulara uy?un t?rtib edilmi? proqram say?sind? siz 5-6 ay ?rzind? alman dilini B1 s?viyy?sind? m?nims?y? bil?c?ksiniz v? t?crüb? zaman? alman h?kiml?ri t?r?find?n veril?n tap??r?qlar? rahatl?qla anlayacaqs?n?z, bu sizin t?crüb?nizin daha da s?m?r?li keçm?sin? imkan yaradacaq.

Paylaş:

Tağlar: Alman Dili