BUDAPE?T - SZENTENDRE - VYANA - BRAT?SLAVA KAMPINA QEYD?YYAT DAVAM ED?R!|Baku City Academy

X?b?rl?r

BUDAPE?T - SZENTENDRE - VYANA - BRAT?SLAVA KAMPINA QEYD?YYAT DAVAM ED?R!

3 ölk? (Macar?stan, Avstriya, Slovakiya), 4 ??h?r (Budape?t, Szentendre, Vyana, Bratislava), 7 gün, ??h?r m?rk?zin?, muzeyl?r? turlar, beyn?lxalq universitetl?r? ziyar?t v? ?n ?sas? xaricd? bir günlük t?l?b? h?yat? sizi gözl?yir. ?g?r h?d?fl?riniz aras?nda xaricd? t?hsil almaq varsa, bu kamp sizin üçün s?naq müdd?ti olacaq.

12-18 avqust tarixind? ba? tutacaq kampa daxildir:
- Viza d?st?yi;
- Aeroportdan apartmanta transfer;
- Budape?t, Szentendre, Vyana, Bratislava ??h?rl?rin? s?yah?t;
- Universitetl?rl? yax?ndan tan??l?q;
- Bir günlük t?l?b? h?yat?;
- Qalma x?rci;
- Gün ?rzind? 3 d?f? yem?k;
- ??h?rdaxili n?qliyyat x?rci;
- ??h?rl?raras? n?qliyyat x?rcl?ri;
- Muzeyl?r? turlar;
- ??h?r m?rk?zind? g?zinti;
- Balaton - "Macar d?nizi" turu;
- Budape?td? m??hur "Thermal Bath" s?yah?ti;
- "Heroes" meydan?;
- Dunay vapur turu;
- "Parliament" turu;
- Gec? panoramik ??h?r turu;
- ??h?rl?r? g?zinti;
- H?r ax?am müxt?lif oyunlar;
- ??tirak?n?za dair sertifikat.

S?yah?t etm?k, yeni dostuqlar qazanaraq özünüzü inki?af etdirm?k ist?yirsinizs?, biz? qo?ulun!

Paylaş:

Tağlar: Xaricd? T?hsil