Almaniyada Öd?ni?siz T?hsil|Baku City Academy

X?b?rl?r

Almaniyada Öd?ni?siz T?hsil

Almaniyada t?hsil dövl?t universitetl?rind? bir çox ixtisaslar üzr? öd?ni?sizdir. Lakin siz q?bul
olunduqdan sonra h?r semestr mü?yy?n m?bl??d? (200-500 avro aras?) universitet? pul öd?yir,
t?l?b? bileti al?rs?n?z. Bu siz? bir s?ra üstünlükl?r d? qazand?r?r. Transportdan pulsuz istifad? ed?
bilirsiniz. Q?bul olunduqdan sonra siz Almaniyadak? t?qaüdl?r? müraci?t ed? bilirsiniz semestr
x?rcl?rinizi qar??lamaq üçün.

Paylaş:

Tağlar: