ACCA ?MTAHANINA HAZIRLA?AN V? HAZIRLA?MAQ ?ST?Y?NL?R?N N?Z?R?N?!|Baku City Academy

X?b?rl?r

ACCA ?MTAHANINA HAZIRLA?AN V? HAZIRLA?MAQ ?ST?Y?NL?R?N N?Z?R?N?!

25 dekabr, saat 19:00-da Baku City Academy-d? Anar Heyd?rovun t?qdimat?nda "ACCA Exam Startegy Workshop" t??kil olunacaqd?r.

Workshop zaman? imtahan müdd?tind? qar??la?a bil?c?yiniz hallar, yüks?k bal ?ld? ed? bil?c?yiniz strategiyalar, müxt?lif test nümun?l?ri müzakir? olunacaqd?r. Bunlarla yana?? i?tirakç?lar?n imtahanla ba?l? bütün suallar? cavabland?r?lacaqd?r.

Ekspertimiz Avropa dövl?tl?rinin birind? çal??an ACCA üzvü Anar Heyd?rovdur. Onun ACCA-n?n t?drisi üzr? h?m Az?rbaycan, h?m d? Avropa ölk?l?ri olmaqla 6 illik mü?llimlik t?crüb?si d? vard?r. Anar Heyd?rov ACCA Az?rbaycan qalibidir.

Workshop-da i?tirak üçün a?a??dak? linkd?ki forman? doldurma??n?z xahi? olunur:

https://goo.gl/forms/taLkGDJaDzGJldas1

??tirak ÖD?N??S?ZD?R.
Son qeydiyyat tarixi: 24 dekabr, 19:00

Paylaş:

Tağlar: