?Z?Z VAL?DEYNL?R,|Baku City Academy

X?b?rl?r

?Z?Z VAL?DEYNL?R,

Sizl?ri övladlar?n?zla birg? 30 sentyabr, saat 12:00-da m?rk?zimizd? keçiril?c?k olan “U?aqlar üçün ?ngilis dili” aç?q d?rsin? d?v?t edirik. Övlad?n?za maraql? v? marifl?ndirici h?ft?sonu b?x? etm?k ist?yirsinizs?, qeydiyyatdan keçm?y? t?l?sin.

U?aqlar üçün ?ngilis dili aç?q d?rsinin m?qs?di, onlara ?ngilis dilini interaktiv v? r?ngar?ng oyunlarla motivasiya yaradaraq sevdirm?kdir. Bununla övladlar?n?z ?ngilis diliyl? ba?l? müsb?t fikr? yiy?l?n?r?k daha h?v?sl? dil öyr?nm?y? ba?layacaq. H?mçinin t?crüb?li v? ixtisasl? mü?llim hey?timiz Siz? u?aqlar?n yeni dil öyr?nm? prosesind? n?l?r etm?yiniz, d?rsl?rind? nec? d?st?k olma??n?z bar?d? d? m?sl?h?tl?r ver?c?kdir.
 

Paylaş:

Tağlar: Ingilis dili