SAT imtahan?na haz?rla?an Dostlar!|Baku City Academy

X?b?rl?r

SAT imtahan?na haz?rla?an Dostlar!

Siz?, r?smi imtahan format?nda haz?rlanm?? SAT s?naq imtahan?na qo?ularaq imtahan önc?si ?sl imtahan mühitind? özünüzü s?namaq fürs?ti t?qdim edirik.

25 yanvar, saat 14:00-da Baku City Academy-d? "SAT Mock Exam" keçiril?c?kdir. ?mtahan 190 d?qiq? müdd?tind?, Math v? Verbal hiss?l?ri tam ?hat? olunmaqla t??kil olunmu?dur.

S?naq imtahan?na qo?ularaq Siz, imtahan haz?rl?q dön?mind?ki öyr?ndikl?riniz yoxlam?? olacaq, imtahan ?snas?nda zaman? effektiv istifad? etm? bacar???n?z? t?kmill??dir?c?ksiniz.

Paylaş:

Tağlar: