EYN? ANDA ?RLAND?YA V? ALMAN?YADAN Q?BULUMUZ VAR!|Baku City Academy

X?b?rl?r

EYN? ANDA ?RLAND?YA V? ALMAN?YADAN Q?BULUMUZ VAR!

T?l?b?miz Ayaz Abuz?rovun ?rlandiya v? 3 Almaniya universitetind?n q?bul s?n?di g?ldi.

O, Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti yan?nda Dövl?t ?dar?çilik Akademiyas?n?n "?nzibati idar?etm?" fakült?sinin sonuncu kurs t?l?b?sidir. Ayaz? Almaniyadan 7 universitet?, ?rlandiyadan is? 1 universitet? ba? vurmu?duq. Art?q 4 universitetd?n (3 Almaniya, 1 ?rlandiya) müsb?t cavab alm???q.

Müsb?t cavab ald???m?z Almaniya universitetl?ri aras?nda reytinqli universitetl?rd?n hesab olunan Hamburg da var. Ümid edirik, dig?rl?ri d? q?bul ver?c?k.

Ona bizi seçdiyi üçün t???kkürümüzü bildirir, t?hsil v? kariyeras?nda müv?ff?qiyy?tl?r arzulay?r?q.

?g?r Sizin d? m?qs?diniz xaricd? t?hsil almaqd?rsa, ç?kinm?d?n biz? müraci?t ed? bil?rsiniz.

Paylaş:

Tağlar: Xaricd? T?hsil