BU METOD S?Z? DANI?MA?A M?CBUR ED?C?K!|Baku City Academy

X?b?rl?r

BU METOD S?Z? DANI?MA?A M?CBUR ED?C?K!

Dan????a ?saslanan “SPOKEN ENGLISH” proqram?m?z ?ngilis dilini tez bir zamanda m?nims?m?yiniz, aktiv v? geni? söz bazas?na sahib olma??n?z üçün t??kil olunmu?dur.

PROQRAMIN M?QS?D?:
?? H?r s?viyy?d? olan t?l?b?l?rin dil bacar?qlar?n? praktiki olaraq inki?af etdirm?k;
?? ?yl?nc?li v? interaktiv mühit yaradaraq ba?a dü?m?ni asanla?d?rmaq;
?? T?l?b?l?rl? t?bii v? sür?tli dan??araq onlar? real h?yata uy?unla?d?rmaq;
?? Dan???q zaman? yaranan s?hvl?ri(t?l?ffüz, sözün cüml?y? gör? m?nas?, qrammatik s?hvl?r ) düz?ld?r?k sür?tli n?tic? ?ld? etm?k.

Paylaş:

Tağlar: