?talyan dili

?talyan dili

?TALYAN D?L?

?talyan dili kursumuza yaz?laraq ?taliyada t?hsil alan mü?llim hey?timizl? birlikd? d?rsl?r? ba?laya bil?rsiniz.

D?rsl?r öz?l haz?rlanm?? proqram?m?za uy?un olaraq ?taliyadan g?tirilmi? orijinal d?rs v?saitl?ri ?sas?nda keçirilir. Bu proqramda qrammatika v? lü??t i?i birlikd? apar?l?r. Bel?likl?, t?l?b?l?r ?taliyan dilind? oxuma, yazma, dinl?m?, dan??ma bacar?qlar?n? q?sa zamanda qazan?rlar. 


 

Kursun detalları

?sas olaraq h?d?f götürülmü?dür:
- D?rs kitablar?ndan ba?qa, t?l?b?l?r? tap??r?qlar xüsusi haz?rlanm?? materiallar ?sas?nda verilir. Bununla, t?l?b?l?r? ?talyan dilini d?rsd?n k?narda da t?krar etm?k fürs?ti t?qdim olunur;
- H?r ay s?naq imtahan? keçiril?r?k t?l?b?nin z?if oldu?u hiss?l?r t?krarlan?r v? inki?af etdirilir;
- Mü?llim sinifd? ?talyan dilind? ünsiyy?t? ön?m ver?r?k t?l?b?l?ri ?talyan dilind? dan??ma?a h?v?sl?ndirir;
- T?l?b?l?rin ?talyan m?d?niyy?tini v? dilini tam m?nims?m?l?ri üçün ?yani m??ql?r, dialoq qurma, musiqi dinl?m?, film izl?m? v? müxt?lif mövzular ?sas?nda t?qdimatlar t??kil olunur.

Kursun dig?r detallar? a?a??dak? kimidir:
- d?rsl?r h?ft?d? 3 d?f?, h?r d?rs 1.5 saat müdd?tind? keçirilir;
- h?ft? sonu dan???q klublar? t??kil olunur;

- qrup i?tirakç?lar?n?n say? 3-5 n?f?r;
- materiallar kurs t?r?find?n t?qdim edilir;
- h?r s?viyy?y? u?un olaraq aral?q v? son s?naq imtahanlar?;
- ?taliyada t?qaüdl? t?hsill? ba?l? konsultasiya.

Kursun məlumatları

  • Kursun müddəti: 18 saat
  • Ümumi tələbə sayı: 3-4
  • Dərs cədvəli: H?ft?d? 3 d?f?, 90 d?qiq?
  • Başlama və bitiş vaxtı: 09:00 - 21:00