Alman dili

Alman dili

ALMAN D?L?

Alman dilinin qrammatik qurulu?u siz? ç?tin görün? bil?r. Lakin düzgün metodika v? f?rdi öz?l yana?mayla bu ç?tinliyi aradan qald?raca??q. Biz, t?kc? Alman dilinin düzgün t?drisin? deyil, Alman t?hsil keyfiyy?tin? d? z?man?t veririk.

Kursun detalları

lk önc? siz biz? yax?nla?araq xüsusi haz?rlanm?? proqram?m?za ?sas?n diaqnostik testd?n keçirsiniz. Daha son yüks?k ixtisasl? mü?llim hey?timiz t?r?find?n haz?rlanm?? d?rsl?r? c?lb olunursunuz. Biz siz? Alman dilini düzgün t?l?ffüz v? geni? söz ehtiyyat? il? birl??dir?r?k veririk. D?rsd? f?rqli dialoq mühiti canland?raraq, dinl?m?, oxuma v? qrup daxili layih?l?rd? i?l?m?kl? dilin qurulu?unu anlama??n?z? asanla?d?rma??, öyr?ndikl?rinizi uzun müdd?t istifad? etm?yinizi t?min edirik.


- H?ft?d? 2 d?f? olmaqla h?r d?rs 1.5 saat;

- Qrup i?tirakç?lar?n?n say? 5-6 n?f?r;

- Conversation club;

- Ayl?q s?naq imtahan?;

- Xaricd? t?hsill? ba?l? konsultasiya;

- Coffee Break.

Kursun məlumatları

  • Kursun müddəti: 18 saat
  • Ümumi tələbə sayı: 3-4
  • Dərs cədvəli: H?ft?d? 3 d?f?, 90 d?qiq?
  • Başlama və bitiş vaxtı: 09:00 - 21:00